هر بازی قواعد خودش را دارد و نا آشنایی با این قواعد، نتیجه ای جز باخت ندارد. قواعد بازیها مخصوص خودشان هست و نمی توان قواعد یک بازی را در بازی دیگر لحاظ کرد.

انسانها هر روز در مواجهات عادی خود باهم، کارهایی انجام می دهند که فقط از منظر انسانیت و انسان دوستی و خوبی و دیگر خواهی و این قبیل حرفها ... قابل بررسی است و فایده دیگری برایش متصور نیست. این کارها، احساس خوبی به آنها می دهد و باعث رضایت خاطر و خشنودیشان از خود می شود.

بازی دیگری هم وجود دارد به اسم کسب و کار که هدف غایی آن بازی سود مادیست. آن بازی هم قواعدی دارد مخصوص خودش. ا

در این بازی سود شخصی، هدف اولیه هست، که البته با رعایت اصول کلی اخلاقی که بدان پایبندیم، باید کسب شود ولی نهایتاً در بازی شماره دو، قواعد بازی شماره دو باید مد نظر باشد و الا باختمان حتمی هست.

 

منبع : فنی سیاسی مسائل انسانی در تجارت
برچسب ها : بازی ,قواعد ,بازی شماره